Javascript niet ingeschakeld...

Geachte bezoeker

Bootaccessoires Vinkeveen wil u graag optimaal van dienst zijn, dus ook met een prettig werkende webwinkel.
Onze website is daarom (onder andere) geprogammeerd met Javascript.

Javascript wordt wereldwijd door verreweg de meeste websites en gebruikers gebruikt, maar staat in uw browser helaas uitgeschakeld.
(klik hier voor meer info over Javascript)

Als u Javascript niet standaard wilt inschakelen maar toch onze website wilt gebruiken, dan heeft u eventueel een alternatief.
U kunt bootaccessoiresvinkeveen.nl dan in uw browser opnemen als door u vertrouwde uitzondering.
Is ook dat voor u niet wenselijk, dan hebben wij daar uiteraard begrip voor maar zal onze website helaas niet werken.

U bent natuurlijk altijd van harte welkom in onze winkel in Vinkeveen!

Met vriendelijke groet
Team Bootaccessoires Vinkeveen

Groenlandsekade 3a
3645 BA Vinkeveen
Telefoon: 0294 - 291460

Algemene voorwaarden Bootaccessoiresvinkeveen B.V.

Bootaccessoiresvinkeveen B.V.
Groenlandsekade 3a
3645 BA Vinkeveen
KvK: 64066088
 1. Algemeen
  1. BootaccessoiresVinkeveen B.V., hierna te noemen BAV, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende im- en export, groot- en detailhandel, fabricage van scheeps- en watersportartikelen, dit alles in de meest ruime zin.
  2. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met BAV, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één of ander in de ruimste zin.
  3. Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De (kanton)rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is in een dergelijk geval, indien het geschil tot haar absolute competentie behoort, bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.
 2. Aanbod en aanvaarding
  1. Alle aanbiedingen van BAV zij vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor BAV slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
  3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer BAV binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft BAV het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Prijzen
  1. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (de prijzen) steeds vermeld in € EURO inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is BAV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.
 4. Levering
  1. Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever. Goederen welk per expresse worden verzonden reizen ook voor rekening van de opdrachtgever.
  2. De opdrachtgever dient bij de (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen veertien dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan BAV te melden, bij gebreke waarvan BAV gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
  3. De door BAV opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeen gekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient BAV derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
  4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever is BAV gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.
  5. BAV is gerechtigd zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van BAV de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.
  6. Het risico van de goederen tijdens het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van BAV hebben verlaten.
 5. Overmacht
  1. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke BAV niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft BAV het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering van de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
  2. Als "overmacht" wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de u uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van BAV vallen.
 6. Aansprakelijkheid
  1. BAV is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van BAV wordt aangetoond.
  2. Indien BAV onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
  3. BAV zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
  4. Indien derden vergoeding van schade van BAV claimen is de opdrachtgever gehouden BAV op eerder verzoek volledig te vrijwaren.
  5. BAV zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan van een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
  6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart BAV voor alle aanspraken dienaangaande.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door BAV geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is BAV gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schade in interesse indien aanwezig.
  2. Opdrachtgever machtigt BAV om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van BAV dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Garantie
  1. BAV verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent BAV verstrekt. Op ingebrachte gebruikte artikelen wordt geen garantie geboden.
  2. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen Franco aan BAV geleverd te worden, voorzien van aankoop bon en of garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.
  3. De kosten van verzending door BAV naar importeur, fabrikant, e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan BAV in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur, e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
  4. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van BAV, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van BAV te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
  5. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.
 9. Betaling
  1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij aflevering te geschieden.
  2. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
  3. De opdrachtgever is gehouden de wettelijke handelsrente te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
  4. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door BAV te maken buitengerechtelijke kosten te betalingen alsmede de onder c genoemde rente.

  Verkoop in consignatie

 10. Begrippen
  1. Met inbrenger wordt iemand bedoeld die via BAV een artikel ter verkoop aanbiedt.
  2. Verkoopcommissie: de vergoeding die BAV krijgt voor het verkopen van het artikel, zijnde het bedrag waarmee de afgesproken prijs wordt verhoogd.
  3. Afgesproken prijs: het bedrag dat de inbrenger bij verkoop van het artikel zal ontvangen.
  4. Verkoopprijs: de prijs waarvoor het artikel door BAV wordt aangeboden, zijde de afgesproken prijs vermeerderd met de verkoopcommissie.
 11. Eigendom
  1. De inbrenger verklaart wettelijk eigenaar te zijn van het in de consignatieovereenkomst beschreven artikel. BAV zal deze gegevens naar eigen vermogen controleren, maar de inbrenger blijft aansprakelijk voor de juistheid van de door hem/haar aangeleverde gegevens. Mocht er na verkoop twijfel rijzen over de eigendom van het artikel, dan dient dat door de koper en inbrenger onderling te worden afgehandeld.
  2. De inbrenger blijft eigenaar van het artikel totdat het door BAV is verkocht of als het artikel niet binnen een bepaalde periode na de maximale consignatietermijn wordt opgehaald door de inbrengen (zie consignatietermijn).
  3. De inbrenger is verantwoordelijk voor de juiste vermelding in de consignatieovereenkomst van zijn/haar gegevens en de informatie over het te verkopen artikel. Legitimatie verplicht.
 12. Consignatietermijn
  1. BAV neemt het in de consignatieovereenkomst beschreven artikel ter verkoop in beheer voor een periode van maximaal 24 kalendermaanden vanaf de datum van de overeenkomst.
  2. Inbrenger kan het artikel tussentijds terughalen. Daarvoor dient minimaal één week tevoren een afspraak te worden gemaakt met BAV.
  3. Tijdens de consignatie-periode heeft BAV het exclusieve verkooprecht op het artikel.
  4. Als het artikel na de maximale consignatieperiode van 24 maanden niet is verkocht, haalt de inbrenger het artikel binnen twee weken na de uiterste termijn weer op. Eventuele openstaande facturen dienen dan vooraf of bij het ophalen te worden voldaan.
  5. Is het artikel twee weken na de maximale consignatieperiode nog niet opgehaald, dan wordt de consignatieovereenkomst automatisch beëindigd. BAV wordt op dat moment eigenaar van het artikel zonder daarvoor een vergoeding schuldig te zijn aan de inbrenger.
 13. Verkoopprijs, verkoopcommissie
  1. BAV treedt op als bemiddelaar/tussenpersoon bij de verkoop van het artikel van de inbrenger aan de koper, en zal ook namens de inbrenger de verkoopprijs innen bij de koper.
  2. BAV bepaalt in overleg met de inbrenger de afgesproken prijs die de inbrenger bij verkoop van het artikel zal ontvangen. Tevens bepaalt BAV de verkoopcommissie en derhalve de verkoopprijs.
  3. Als het artikel via BAV wordt verkocht, ontvangt de inbrenger de afgesproken prijs.
  4. De inbrenger is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele belastingen over zijn/haar deel van de opbrengst bij verkoop.
 14. Uitbetaling afgesproken prijs
  1. Bij verkoop van het artikel is na veertien dagen na verkoop de afgesproken prijs, zijde het bedrag dat de inbrenger dient te ontvangen, beschikbaar. Dit bedrag kan contant worden afgehaald of op verzoek van de inbrenger op het door hem/haar opgegeven rekeningnummer worden overgemaakt.
  2. Indien de overeengekomen prijs, zijnde het bedrag dat de inbrenger dient te ontvangen, niet binnen 7 jaren na de dag van inbreng door de inbrenger wordt opgeëist, zal het recht hierop verjaren. Er zal dan geen sprake meer zijn van uitbetaling.
 15. Schade en aansprakelijkheid
  1. Eventuele bestaande schade bij inbreng wordt vastgelegd in de consignatieovereenkomst.
  2. BAV is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het artikel vóór het afsluiten van de consignatieovereenkomst en na beëindiging daarvan.
  3. De inbrenger zorgt zelf voor geschikte verpakking en vervoer van de artikelen bij inbreng en het ophalen.
  4. BAV zal preventieve maatregelen nemen om schade aan ingebrachte artikelen of diefstal daarvan te voorkomen (inspanningsverplichting).
  5. Artikelen worden ingebracht op risico van de inbrenger. Het ingebrachte artikel is dus voor risico van de inbrenger.
  6. In geval van schade of diefstal geldt het volgende: Als de verzekering van de inbrenger geen of onvoldoende dekking biedt voor schade en/of diefstal buitenshuis, zal BAV in voorkomende gevallen een beroep doen op de verzekering van de veroorzaker van de schade.
  7. De schadevergoeding van BAV aan de inbrenger zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat de verzekeraar aan BAV uitkeert. Dat bedrag zal in veel gevallen gebaseerd zijn op een door de verzekeraar bepaalde dagwaarde. Deze kan aanzienlijk lager zijn dan de winkelprijs.
  8. BAV is niet aansprakelijk voor eventuele schade door verborgen gebreken of constructiefouten in het ingebrachte artikel.
 16. Beëindiging overeenkomst
  1. De consignatieovereenkomst eindigt automatisch bij verkoop van het artikel en na de maximale consignatieperiode van 24 maanden.
  2. De consignatieovereenkomst eindigt ook automatisch als de inbrenger het artikel vóór afloop van de maximale termijn ophaalt.
  3. Indien BAV als bedrijf ophoudt te bestaan worden de consignatieovereenkomsten per direct ontbonden met teruggave van de artikelen aan inbrengers.